Статут нова редакція
[ Викачати з сервера (552.5 Kb) ]2021-11-16, 5:58 PM

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні  засади діяльності, а також правовий статус Мукачівської міської  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Мукачівської міської ради Закарпатської області.

1.2. "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" Мукачівської міської ради Закарпатської області  є комунальною установою.

Повне найменування українською мовою: МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі – ІРЦ).

Скорочене найменування українською мовою: ММКУ «ІРЦ».

1.3. У своїй діяльності  ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту»,    постановою Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 р. «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (Із змінами), іншими нормативно-правовими актами, у тому числі рішеннями Засновника та цим Статутом.  

ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.4. Засновником  ІРЦ  є Мукачівська міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом – управління освіти, культури, молоді та спорту   Мукачівської міської ради (далі – Уповноважений орган).

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності центру здійснює ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

1.5.Засновник розробляє та затверджує установчі документи ІРЦ, здійснює фінансування комунальної установи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.6. Юридична адреса: 89600, Україна, Закарпатська область,  м.Мукачево, вул. Стуса Василя, 3, ЄДРПОУ 41821750

1.7 ІРЦ є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа, має рахунки в органах Державного казначейства, печатку і штамп, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс.     

1.8. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

  

  1.9. ІРЦ може мати у своїй структурі філію (філії), може організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

 

               

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. ІРЦ   є установою, що створена з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети основними завданнями ІРЦ є:

2.2.1. проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2.2.2. надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

2.2.3. консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

2.2.4. забезпечення участі педагогічних працівників центру:

2.2.4.1. у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

2.2.4.2. у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

2.2.5. залучення (у разі потреби) педагогічних працівників центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

2.2.6. надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

2.2.6.1. дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

2.2.6.2. дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

2.2.7. визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі).

2.2.8. визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

2.2.9. надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

2.2.10. інформування громади про діяльність центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

2.2.11. ведення обліку осіб, які звернулися до центру, шляхом формування їх електронного переліку в автоматизованій системі збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо осіб з особливими освітніми потребами та суб’єктів освітньої діяльності, що формується (створюється) та використовується для забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти (далі – АС «ІРЦ»), за формою, визначеною додатком 1 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

2.2.12. підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності центру.

        2.3. ІРЦ  надає послуги особам з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Мукачівської ТГ за умови подання відповідних документів.

    У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад  ІРЦ   інформує про них Засновника та Уповноважений орган з метою укладання договору на надання відповідних послуг.

 

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. ІРЦ є юридичною особою.

3.2. ІРЦ користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. ІРЦ здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

3.5. Засновник та Уповноважений орган не відповідають за зобов’язаннями ІРЦ, а ІРЦ не відповідає за зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого  органу.

3.6. ІРЦ має право укладати угоди, набувати майнові та мати немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах усіх інстанцій, здійснювати інші права та обов’язки юридичної особи в межах, визначених  чинним законодавством України.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

 

4.1. Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС «ІРЦ») зверненням (заявою) до ІРЦ батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі – заявники).

Усі письмові звернення (заяви) до ІРЦ щодо проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС «ІРЦ». У разі звернення до ІРЦ щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне.

Перед проведенням комплексної оцінки директор   або уповноважені ним працівники проводять первинний прийом заявників, визначають час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність у них таких документів:

- документи, що посвідчують особу заявників;

- свідоцтво про народження дитини;

- інші документів, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка.

У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) до ІРЦ щодо проведення комплексної оцінки додається її індивідуальна програма реабілітації.

4.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви) (додаток 3 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр) відповідно до пункту 4.1. цього Статуту.

4.3. У разі коли особа з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика особи із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;

- документи щодо додаткових обстежень особи;

- копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти.

4.4. У разі коли особі з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги, до ІРЦ подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку особи згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. ІРЦ може проводити комплексну оцінку, у тому числі повторну, за місцем навчання та/або проживання (перебування) особи. Графік проведення комплексної оцінки обов'язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров'я та батьками (одним з батьків) або законними представниками особи за два тижні до початку її проведення.

Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву; відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю які потребують індивідуального догляду та супроводу; перебувають на довготривалому лікуванні та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).

Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями ІРЦ про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів), особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці ІРЦ за заявою заявників виїжджають на місце навчання особи з особливими освітніми потребами.

У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення комплексної оцінки може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних днів з моменту подання ними письмової заяви.

 

 

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: ircmukachevo
Переглядів: 96 | Завантажень: 11 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar